Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR – DPO)

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΕΥΡΩΝΕΤ – ΣΠΑΡΤΗ  διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο «Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR-Γ.Κ.Π.Δ. = Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  – DPO= Data Protection Officer )

 

O Data Protection Officer (DPO) έχει τον ηγετικό ρόλο που θεσμοθετείται εντός της επιχείρησης, της Μ.Κ.Ο. ή του Δημόσιου Οργανισμού, στον τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης των πληροφοριών, ο οποίος αποτελεί απαίτηση του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR) και τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου του 2018, αποφεύγοντας το υπέρογκο πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό της στρατηγικής και της εφαρμογής των διαδικασιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της κάθε επιχείρησης, Μ.Κ.Ο. ή Δημόσιου Οργανισμού με τις απαιτήσεις του GDPR. Είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης του GDPR, την εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Ο DPO είναι επίσης και το σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας ή του Οργανισμού και των εποπτικών αρχών.

GDPR_image

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τα στελέχη για την ανάληψη του ρόλου του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) σε Επιχειρήσεις- Μ.Κ.Ο. Δημόσιους Οργανισμούς και ΟΤΑ, για όλες τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτές, καθώς και για τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί σε όλα τα επίπεδα (επιχειρησιακή, νομική, τεχνολογική, διεργασιακή και ως προς την ασφάλεια πληροφοριών), ώστε να είναι πλήρως συμβατοί με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων, Μ.Κ.Ο., Δημοσίων Οργανισμών, ΟΤΑ που έχουν ή που πρόκειται να αναλάβουν τη θέση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Δικηγόρους
 • Σύμβουλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Διοικητικά Στελέχη

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνονται από φορέα αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. για την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ  EN ISO/IEC 17024:2012, για την απόκτηση του «Πιστοποιητικού Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

 

Με τη λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Data Protection Officer σε επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο., Δημοσίους Οργανισμούς και ΟΤΑ.

Θα μπορούν να σχεδιάσουν και να λάβουν μέτρα Προστασίας Δεδομένων, επιλέγοντας τα πιο ενδεδειγμένα για την Επιχείρηση, τη Μ.Κ.Ο. ή τον Οργανισμό τους.

unnamed

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΚΠΔ
  §  Ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR».
 2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ
 • Έκταση και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού – ΓΚΠΔ.
 • Ποιες επιχειρήσεις αφορά και σε ποιες προβλέπονται παρεκκλίσεις.
 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και η «επεξεργασία αυτών».
 • Σημαντικοί «Ορισμοί» του «Κανονισμού».
 1. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
 • Εποπτική Αρχή.
 • Πιστοποίηση και Φορείς Πιστοποίησης.
 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαιώματα των υποκειμένων των υπό επεξεργασία δεδομένων.
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΩΝ 
 • Ενέργειες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
 • Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  “DPO”
 • Υποχρεωτικότητα DPO.
 • Καθήκοντα DPO.
 • Φύση DPO.
 1. Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΚΠΔ 
 • Οι ποινές σε περίπτωση μη εφαρμογής του «Κανονισμού».
 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ