Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

για μαθητές Γ’ Λυκείου

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Το μάθημα για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον έχει ως σκοπό να αναπτύ­ξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Το μάθημα έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την αλγοριθμική και την ορθολογική τους χρήση στην καθημερινή ζωή. Πολλές βασικές έννοιες αλγοριθμικής αλλά και προγραμματισμού συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής.

Στόχοι του μαθήματος είναι, οι μαθητές:­

  • να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη
  • να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα
  • να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον­